Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA) er en nasjonal sertifiseringsordning for offentlige innkjøpere. Ordningen skal bidra til å heve og dokumentere innkjøpskompetansen i Norge. Bestått sertifiseringstest gir et sertifiseringsbevis.

SOA består av to moduler, SOA Basis og SOA Bærekraft. Hver modul har en fagplan som beskriver hva det er forventet at en innkjøper kan innenfor de ulike temaene. Hver modul har en kartleggingstest og sertifiseringstest. Kartleggingstesten brukes for å få en oversikt over nivået i egen organisasjon, eller som forberedelse til kurs. SOA er den eneste offentlig godkjente sertifiseringsordningen som finnes på anskaffelsesområdet. Sertifiseringstesten gjennomføres som videoovervåket test i regi av Norsk Test. Sertifiseringstesten kan enten tas etter endt kurs hos kursleverandør, eller den kan tas uavhengig av kurs om en har lang og god erfaring med offentlige anskaffelser.

En viktig del av konseptet er standardisering av terminologi. Både fagplanen og testene er basert på anskaffelser.no og anskaffelsesordlisten til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Ett av målene for denne ordningen er å øke legitimitet og få en større legitimitet blant de som tilbyr kurs i det private markedet. Dette skal videre bidra til å heve status for innkjøpere og bidra til et mer oversiktlig kurs- og sertifiseringstilbud.

SOA Basis

SOA Basis er den første modulen i Sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser. SOA Basis består av en fagplan, kartleggingstest og sertifiseringstest. Fagplanen beskriver relevante emner og kompetansemål en innkjøper skal kjenne til for å gjennomføre anskaffelser på et grunnleggende nivå.

Det er Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som har laget fagplanen og testene. Les mer på DFØs temasider om anskaffelser, anskaffelser.no. Der kan du også se hvilke kursleverandører som tilbyr SOA Basis-kurs.

SOA Bærekraft

SOA Bærekraft er den nyeste modulen i Sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser (SOA). Modulen består av en fagplan, kartleggingstest og sertifiseringstest. Fagplanen beskriver hva en innkjøper skal kunne for å gjennomføre anskaffelser som reduserer skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger, ivaretar lønns- og arbeidsvilkår og menneskerettigheter i leverandørkjeden, samt ivaretar andre samfunnshensyn, som universell utforming. SOA Bærekraft baserer seg på SOA Basis. Vi anbefaler alle som tar sertifiseringstesten å ha kompetanse på SOA Basis-nivå fra før, men det er ikke et krav å være sertifisert med SOA Basis for å ta sertifiseringstesten SOA Bærekraft.

Det er Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som har laget fagplanen og testene. Les mer på DFØs temasider om anskaffelser, anskaffelser.no. Der kan du også se hvilke kursleverandører som tilbyr SOA Bærekraft-kurs.